fransizca ogrenmek isteyen ergen

eğer türkse işe kesin öpücükten başlar.

dostoyevski ve tolstoy un uslubunu ayiramayan mallar

iki yazarın da erotizmi esas almamış olmasından dolayı üslupları arasında fark herkes tarafından algılanamayabilir. gayet normal.

genis aile

ulvi ramazan davulcusu olursa mani de şu olur:

bazı özel günler çıkarım engineeeeee
uyanır uyanmaz herkesin tuttuğu kendineeee

anayasayi okumadan referandumda evet diyecek insan

hsyk ile cska arasındaki farkı bilmeden cumhuriyet bekçisi kesilen maldan daha az aklı başında değildir. ,

okumak isteyenin de aşağıda bilgisine sunulur:,

madde 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı türkiye cumhuriyeti anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna "bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." cümlesi ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, devamındaki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunması gerekenler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz."

madde 2- türkiye cumhuriyeti anayasasının 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir."

madde 3- türkiye cumhuriyeti anayasasının 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir."

madde 4- türkiye cumhuriyeti anayasasının 41 inci maddesinin kenar başlığı "ı. ailenin korunması ve çocuk hakları" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"her çocuk, yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır."

madde 5- türkiye cumhuriyeti anayasasının 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

madde 6- türkiye cumhuriyeti anayasasının 53 üncü maddesinin kenar başlığı "a. toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.

toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar uzlaştırma kuruluna başvurabilir. uzlaştırma kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, uzlaştırma kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir."

madde 7- türkiye cumhuriyeti anayasasının 54 üncü maddesinin üçüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

madde 8- türkiye cumhuriyeti anayasasının 69 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının sonuna "meclis çalışmalarındaki oy ve sözler, mecliste ileri sürülen düşünceler ile idarenin eylem ve işlemleri, odaklaşmanın tespitinde gözetilemez." cümlesi eklenmiş, dokuzuncu fıkrasındaki "beş yıl" ibaresi "üç yıl" şeklinde değiştirilmiş, altıncı ve dokuzuncu fıkralarındaki "temelli" sözcükleri, onuncu fıkrasındaki "temelli olarak" ibaresi ile beşinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. siyasî partilerin malî denetimi sayıştay tarafından yapılır. sayıştayca siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. sayıştayın bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.

siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalar, yargıtay cumhuriyet başsavcısının talebi üzerine, talebin türkiye büyük millet meclisine ulaştığı tarihte mecliste grubu bulunan her bir siyasî partinin beşer üye ile temsil edildiği ve meclis başkanının başkanlığında oluşturulacak komisyonun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılır ve anayasa mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. komisyonun kararları, yargı denetimi dışındadır. izin talebinin meclise ulaşmasından itibaren otuz gün içinde komisyon oluşturulur ve komisyon, kararını izin talebinin meclise ulaşmasından itibaren en geç altmış gün içinde verir. meclisteki siyasî parti gruplarınca, izin talebiyle ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. izin talebini karara bağlayacak komisyonunun oluşumu, izin talebinin görüşülme usul ve esasları meclis içtüzüğüyle düzenlenir."

"anayasa mahkemesi, yukarıdaki fıkraya göre kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir. devlet yardımından yoksun bırakılma, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olup tek başına dava konusu yapılamaz."

madde 9- türkiye cumhuriyeti anayasasının 74 üncü maddesinin kenar başlığı "vıı. dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı" şeklinde değiştirilmiş, maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.

türkiye büyük millet meclisi başkanlığına bağlı olarak kurulan kamu denetçiliği kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.

kamu başdenetçisi türkiye büyük millet meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.

bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, kamu denetçiliği kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile kamu başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir."

madde 10 - türkiye cumhuriyeti anayasasının 84 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

madde 11- türkiye cumhuriyeti anayasasının 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ilk seçilenlerin görev süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder."

madde 12- türkiye cumhuriyeti anayasasının 125 inci maddesinin ikinci fıkrasına "ancak, yüksek askeri şuranın silahlı kuvvetlerden her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır." cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz."

madde 13- türkiye cumhuriyeti anayasasının 128 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır."

madde 14- türkiye cumhuriyeti anayasasının 129 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz."

madde 15- türkiye cumhuriyeti anayasasının 144 üncü maddesi kenar başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g. adalet hizmetlerinin denetimi

madde 144- adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden adalet bakanlığınca denetimi, araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri adalet müfettişleri ile hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler eliyle yapılır. buna ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir."

madde 16 - türkiye cumhuriyeti anayasasının 145 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"madde 145- askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. bu mahkemeler; asker kişilerin, sadece askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri askerî suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür.

savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargılanamaz.

askerî mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.

askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir."

madde 17- türkiye cumhuriyeti anayasasının 146 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"madde 146 -anayasa mahkemesi onyedi üyeden kurulur.

türkiye büyük millet meclisi; iki üyeyi sayıştay genel kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. türkiye büyük millet meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.

cumhurbaşkanı; üç üyeyi yargıtay, iki üyeyi danıştay, bir üyeyi askerî yargıtay, bir üyeyi askerî yüksek idare mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; üç üyeyi yükseköğretim kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile anayasa mahkemesi raportörleri arasından seçer.

yargıtay, danıştay, askerî yargıtay, askerî yüksek idare mahkemesi ve sayıştay genel kurullarından, anayasa mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir; en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde de her bir baro başkanı ancak bir aday için oy kullanabilir ve en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

anayasa mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.

anayasa mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçilir. süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

anayasa mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar."

madde 18 - türkiye cumhuriyeti anayasasının 147 nci maddesinin kenar başlığı "2. üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi" şeklinde, birinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"anayasa mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. bir kimse iki defa anayasa mahkemesi üyesi seçilemez. anayasa mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir."

madde 19- türkiye cumhuriyeti anayasasının 148 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin sonuna "ve bireysel başvuruları karara bağlar" ibaresi, üçüncü fıkrasındaki "cumhurbaşkanını," sözcüğünden sonra gelmek üzere "türkiye büyük millet meclisi başkanını," ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrası "yüce divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. genel kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir." şeklinde değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere "genelkurmay başkanı, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları ile jandarma genel komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yüce divanda yargılanırlar." şeklinde yeni bir fıkra eklenmiş ve devamındaki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"herkes, anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, avrupa insan hakları sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurabilir. başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tü¬ketilmiş olması şarttır.

bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.

bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir."

madde 20- türkiye cumhuriyeti anayasasının 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"madde 149 -anayasa mahkemesi, iki bölüm ve genel kurul halinde çalışır. bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. genel kurul, mahkeme başkanının veya başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az oniki üye ile toplanır. bölümler ve genel kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır. bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için komisyonlar oluşturulabilir.

siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile yüce divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara genel kurulca bakılır, bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır.

anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için üye tamsayısının üçte iki oy çokluğu şarttır.

şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları anayasa mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır.

anayasa mahkemesinin kuruluşu, genel kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, başkan, başkanvekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla; mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölümü kendi yapacağı içtüzükle düzenlenir.

anayasa mahkemesi yüce divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilir. mahkeme ayrıca, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir ve siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, yargıtay cumhuriyet başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler."

madde 21- türkiye cumhuriyeti anayasasının 156 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"askerî yargıtayın kuruluşu, işleyişi, mensuplarının disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir."

madde 22- türkiye cumhuriyeti anayasasının 159 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"madde 159- hâkimler ve savcılar yüksek kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

hâkimler ve savcılar yüksek kurulu yirmibir asıl ve on yedek üyeden oluşur; üç daire halinde çalışır.

kurulun başkanı adalet bakanıdır. adalet bakanlığı müsteşarı kurulun tabiî üyesidir. kurulun, dört asıl üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından cumhurbaşkanınca, üç asıl ve iki yedek üyesi yargıtay üyeleri arasından yargıtay genel kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi danıştay üyeleri arasından danıştay genel kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi türkiye adalet akademisi genel kurulunca kendi üyeleri arasından, yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca, üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcılarınca, dört yıl için seçilir. süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır. cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden altmış gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır. diğer üyeliklerin boşalması halinde, asıl üyenin yedeği tarafından kalan süre tamamlanır.

yargıtay, danıştay ve türkiye adalet akademisi genel kurullarından seçilecek kurul üyeliği için her üyenin, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek kurul üyeliği için her hâkim ve savcının; ancak bir aday için oy kullanacağı seçimlerde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilir. bu seçimler her dönem için bir defada ve gizli oyla yapılır.

kurulun, adalet bakanı ile adalet bakanlığı müsteşarı dışındaki asıl üyeleri, görevlerinin devamı süresince; kanunda belirlenenler dışında başka bir görev alamazlar veya kurul tarafından başka bir göreve atanamaz ve seçilemezler.

kurulun yönetimi ve temsili kurul başkanına aittir. kurul başkanı dairelerin çalışmalarına katılamaz. kurul, kendi üyeleri arasından daire başkanlarını ve daire başkanlarından birini de başkanvekili olarak seçer. başkan, yetkilerinden bir kısmını başkanvekiline devredebilir.

kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; adalet bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar; ayrıca, anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili dairenin teklifi ve hâkimler ve savcılar yüksek kurulu başkanının oluru ile kurul müfettişlerine yaptırılır. soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir.

kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.

kurula bağlı genel sekreterlik kurulur. genel sekreter, birinci sınıf hâkim ve savcılardan kurulun teklif ettiği üç aday arasından kurul başkanı tarafından atanır. kurul müfettişleri ile kurulda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıları, muvafakatlerini alarak atama yetkisi kurula aittir.

adalet bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettişlerini, muvafakatlerini alarak atama yetkisi adalet bakanına aittir.

kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluşumu ve işbölümü, kurulun ve dairelerin görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, dairelerin karar ve işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü ile genel sekreterliğin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir."

madde 23 �türkiye cumhuriyeti anayasasının 166 ncı maddesinin kenar başlığı "ı. planlama; ekonomik ve sosyal konsey" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla ekonomik ve sosyal konsey kurulur. ekonomik ve sosyal konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir."

madde 24 �türkiye cumhuriyeti anayasasının geçici 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

madde 25- türkiye cumhuriyeti anayasasına aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"geçici madde 18- bu kanunun 8 inci maddesiyle anayasanın 69 uncu maddesinde yapılan değişiklikler, anayasa mahkemesinde görülmekte olan davalarda da uygulanır."

"geçici madde 19- bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte anayasa mahkemesinin mevcut yedek üyeleri asıl üye sıfatını kazanır.

bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, türkiye büyük millet meclisi bir üyeyi sayıştay genel kurulunun ve bir üyeyi de baro başkanlarının gösterecekleri üçer aday içinden seçer.

türkiye büyük millet meclisinin yapacağı üye seçimi için aday göstermek amacıyla;

a) bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde, sayıştay başkanı adaylık başvurusunu ilan eder. ilan tarihinden itibaren beş gün içinde adaylar başkanlığa başvurur. başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren beş gün içinde sayıştay genel kurulunca seçim yapılır. her sayıştay üyesinin ancak bir aday için oy kullanabileceği bu seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

b) bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde, türkiye barolar birliği başkanlığı adaylık başvurusunu ilan eder. ilan tarihinden itibaren beş gün içinde adaylar türkiye barolar birliği başkanlığına başvurur. başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren beş gün içinde türkiye barolar birliği başkanlığının ilanında gösterilen yer ve zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılır. her bir baro başkanının ancak bir aday için oy kullanabileceği bu seçimde, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

c) (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılan seçimlerin sonucunda aday gösterilmiş sayılanların isimleri seçimin yapıldığı günü takip eden gün sayıştay ve türkiye barolar birliği başkanlıklarınca türkiye büyük millet meclisi başkanlığına bildirilir.

ç) (c) bendi uyarınca yapılan bildirimden itibaren on gün içinde türkiye büyük millet meclisinde seçim yapılır. her boş üyelik için yapılacak seçimde, ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır; ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.

cumhurbaşkanı, birer üyeyi yargıtay ve danıştay kontenjanlarından olan ilk üyeliklerin boşalmasından sonra yükseköğretim kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden seçer.

anayasa mahkemesi üyeliğine aday gösteren kurumların halen mevcut üyeleri ile kendi kontenjanlarından seçilmiş yedek üyeler, tamamlama seçiminde göz önünde bulundurulur.

anayasa mahkemesinde halen belli görevlere seçilmiş olanların bu sıfatları seçilmiş oldukları sürenin sonuna kadar devam eder. bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üye olanlar yaş haddine kadar görevlerine devam ederler.

bireysel başvuruya ilişkin gerekli düzenlemeler iki yıl içinde tamamlanır. uygulama kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bireysel başvurular kabul edilir."

prometheus

gösteririm ama elletmem
elletirim ama öptürmem
öptürürüm ama vermem

demiş. ne alakaysa.

cagatay

özür dilemiş şahsımdan. kabul etmiyorum amk. ibnelik değil mi. gelsin öpsün elimi, bakarız...

cagatay vs seryoga

seryoga hertürlü sikertirdi ama gay değil.*

meydan sozluk te kizlar teklif ediyormus

vermedikten sonra kuru teklif neye yarar derler adama. gerçi hepsi dünya ahiret. laaan ne diyorum ben.

lafmacun org

osmanlı gibi.

cagatay

"özür dilerim" dediğim yazar.

tek tip askerlik

gavur kuru su yapmış biz hala tek tip askerlikle, tek eşlilikle falan uğraşıyoruz. aşın amk kendinizi. çeşitlilik güzeldir.

aykut kocaman

fatih terim uefa ve süper kupayı galatasaray'a getirdiği dönemde işin hernüz başındayken benzer bir tablo çizmişti. ama bir farklılık görünüyordu galatasaray'da. birşeylerin değişiyor olduğu fark ediliyordu. yönetim sabır gösterdi ve tarihi başarılar geldi. aynısını şimdi aykut'ta ve fenerbahçe'de görüyorum.

birkaç hafta önce young boys maçlarındaki bitik takıma göre, sonuçlar kötü olsa bile çok kısa sürede meydana gelmiş son derece olumlu değişiklikler görüyorum. son yılların en doğru transferlerinin yapıldığını görüyorum. belki 15 yıldır fenerbahçe'yi en iyi zamanında bile etkisi altında tutan uyuşukluk havasının kaybolmakta olduğunu görüyurum. galatasaray yönetiminin terim'e gösterdiği sabrı fenerbahçe aykut'a gösterirse benzer başarıların geleceğini düşünüyorum. son 4 maçında sadece 1 galibiyet olsa da fenerbahçe, ilk kez arka arkaya 4 maç birşeyler için çabalayan ve zamanla izleyenlere hoş gelecek bir oyun ortaya kayacağı izlinimi veren bir takım gibi duruyor karşımda. aykut'a şans verilirse hiç olmadığım kadar umutluyum fenerden. olacak.

iyi geceler sevgilim

karşı tarafın içinden "işini bitirdi döndü götünü yattı" diye geçirmesine neden olacak söz.

kurt milleti

ne olduğunu yazsam ex serveri götüme sokar.

chp yozgat milletvekilleri

her an eşek sikerken çekilmiş videoları yayınlanabilecek olan güzide vekiller. chp'de birşeyler oluyor!!!

arka siradakiler

ön sıradaki kızların sütyenini çözen piçler.

cumhuriyet halk partisi

türk milleti gariptir
her lafı kaldırmaz
ibne dersin kızar da
sikersin aldırmaz.,

politikası bu işte.

frank rijkaard

ben bu adamın ne mal olduğunu 04.10.2009 tarihinde yazdım. galatasaray'ın bir grup embesil taraftarı ebeme sövdü. patladı mı içinizde domuşuklar?

turk milleti

ne olduğunu buraya yazsam 301. maddeyi götüme sokarlar.

kemal kilicdaroglu

ssk'nın anasını siken temiz siyasetçi!